Regulamin szkoleń stacjonarnych


§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin szkoleń stacjonarnych) określa zasady udziału w szkoleniach
stacjonarnych organizowanych przez Manufaktura Czystości
2. Organizatorem szkoleń jest manufaktura Czystości, Wężerów 102B, 32-090 Słomniki
3. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu szkoleń stacjonarnych oraz wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi.
4. Zamawiając usługę, Uczestnik / Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z opisem usługi przesłanym
jako indywidualną ofertą lub znajdującym się na stronie internetowej Manufaktury Czystości, warunkami
oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Manufaktura Czystości, a także, że akceptuje
wszystkie postanowienia tego regulaminu.
5. W razie zawarcia z Zamawiającym umowy indywidualnej, zapisy regulaminu stosuje się odpowiednio.


§ 2. Definicje
1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie
musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
2. Organizator – Manufaktura Czystości
3. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie przez Klienta/Uczestnika pisemnej bądź e-mailowej (pod adres
biuro@manufakturaczystosci.com) informacji o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
4. Uczestnik – osoba, która poprzez przysłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za
które została wniesiona opłata.
5. Szkolenie – szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.
6. Szkolenie stacjonarne – szkolenie, w którym Uczestnicy zgromadzeni są w sali wykładowej wskazanej
przez organizatora lub przez zamawiającego
7. Zgłoszenie –podanie swoich danych w formularzu zgłoszeniowym i przesłanie zgłoszenia e-mailem
(pod adres biuro@manufakturaczystosci.com)
8. Potwierdzenie udziału – potwierdzenie przesyłane jest drogą elektroniczną przez Organizatora do
Zamawiającego w odpowiedzi na zgłoszenie

§ 3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym
1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez Manufaktura Czystości przekazywana jest
potencjalnym zainteresowanym w formie:
• oferty publikowanej na stronie internetowej:www.manufakturaczystosci.com zawierającej opis
szkolenia wraz z ceną,
• działań promocyjno-sprzedażowych (mailing, ulotka).
2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego otrzymanego od Organizatora i przesłanie formularza zgłoszenia mailem:
biuro@manufakturaczystosci.com oraz dokonanie opłat za szkolenie.
3. Przesłanie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z zamówieniem szkolenia stacjonarnego
4. Zgłoszenia można dokonać także przez telefon, z tym zastrzeżeniem że zgłoszenie telefoniczne dla
jego prawnej skuteczności wymaga potwierdzenia mailowego ze strony Organizatora i potwierdzenia ze
strony Zgłaszającego poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia.
5. Przesyłając wypełnione zgłoszenie, Uczestnik zawiera umowę o świadczenie usług, której integralną
część stanowią postanowienia niniejszego regulaminu.

6. W przypadku kiedy Zamawiającym są osoby prywatne, szkolenie odbywa się nawet przy jednym
Uczestniku, w miejscu wykładowym oraz terminie wskazanym przez Organizatora. Organizator
zapewnia Catering kawowy.
7. W przypadku kiedy Zamawiającym jest firma, minimalna ilość Uczestników wynosi: jeden pod
warunkiem, że szkolenie odbywa się w siedzibie Zamawiającego, a koszty wynajęcia salki wykładowej
nie obciążają Organizatora. Organizator nie zapewnia Cateringu kawowego. W przypadku, gdy ilość
Uczestników podnosi się, Zamawiającemu przysługuje rabat zgodnie z cennikiem podanym na stronie
www.manufakturaczystosci.com w zakładce :”cennik”. Termin szkolenia
ustala się indywidualnie, dogodnie dla Organizatora i Zamawiającego
8. Organizator najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia wysyła pocztą elektroniczną do wszystkich
uczestników potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu (tj. dokładne miejsce
szkolenia (chyba że miejsce szkolenia znajduje się w siedzibie zamawiającego lub w miejscu wskazanym
przez zamawiającego), informację o płatności, o przysługującym rabacie oraz szczegółowy program
szkolenia).
9. Płatność musi zostać zrealizowana najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w
przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności
w terminie do 5 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Jednakże Organizator będzie
korzystał z tego prawa jedynie w szczególnych sytuacjach.
6. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Klienta/Uczestnika.
Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
7. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Klient otrzymuje zwrot wniesionych
opłat w całości, na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.

§ 4. Warunki płatności

1.Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą zamieszczoną w momencie dokonywania

zgłoszenia na szkolenie.

2. W cenie szkolenia Uczestnicy otrzymują od Organizatora: materiały szkoleniowe w formie
drukowanej, Zaświadczenie/Certyfikat o ukończeniu szkolenia.
3. Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej oraz
Zaświadczenie/Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
4. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestników, kosztów parkingu, noclegów i
wyżywienia.
5. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu szkoleniowca , kosztów parkingu, noclegów i
wyżywienia.
6. Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na rachunek wskazany w e-mailu potwierdzającym
przyjęcie zgłoszenia od Organizatora, że szkolenie się odbędzie, a najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem
szkolenia.
6. Tytuł przelewu powinien zawierać temat szkolenia, nazwę firmy/klienta/uczestnika oraz datę szkolenia.
7.Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są Uczestnikom na zakończenie szkolenia lub wysyłane
drogą mailową.
8. Podana cena jest ceną netto, do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
9. Zamawiający upoważnia Manufakturę Czystości do wystawienia faktury bez podpisu Klienta.
1. Manufaktura Czystości zobowiązuje się wystawić fakturę za realizację zlecenia, co do zasady, w
ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

§ 5. Rezygnacja ze szkolenia

1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga przesłania jej e-mailem: biuro@manufakturaczystosci.com
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie dłuższym niż 7 dni przed szkoleniem
Klient/Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
3. Odwołanie zgłoszenia przez Klienta/Uczestnika w terminie krótszym niż 7 dni przed
szkoleniem lub brak udziału w szkoleniu skutkuje obciążeniem go całością kosztów szkolenia.
4. W razie nie przewidzialnych okoliczności dopuszczalna jest ewentualna zmiana uczestnika szkolenia.

&6. Realizacja i przebieg szkolenia

1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej
www.manufakturaczystosci.com oraz zawartych w zamówieniu lub umowie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą:
miejsca szkolenia; prowadzącego zajęcia, a także godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.
3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest
zabronione.
4. Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.
5. Do obowiązków Organizatora należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do
przeprowadzenia Szkolenia.
6. Doboru metod oraz formy prowadzenia szkolenia, a także jego tempa i przebiegu dokonuje
szkoleniowiec dostosowując je do tematu zajęć oraz grupy szkoleniowej.
7. Organizator dołoży należytej staranności, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z
wyznaczonym harmonogramem i tematyką, z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności
za niezrealizowanie pełnej tematyki szkolenia w sytuacji, w której na taką realizację nie pozwalają
potrzeby grupy szkoleniowej.
8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w
szkoleniu.

§ 7. Materiały szkoleniowe i prawa autorskie

1. Autorem materiałów szkoleniowych jest Pani Marlena Radwańska. Wszelkie prawa autorskie
do materiałów szkoleniowych zastrzeżone. Zabrania się ich rozpowszechniania osobom trzecim,
kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez
szkoleniowca można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach
niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Autor nie zezwala
na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie,
nagrywanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.
3. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych
lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody ich Autora

& 8. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
(RODO) jest Organizator Manufaktura Czystości. z siedzibą w Wężerów 102B, 32-090 Słomniki.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej, nie podanie ich
może uniemożliwić udział w szkoleniu
2. Dane osobowe zbierane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Dane te przetwarzane są na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej podczas zgłoszenia na
szkolenie. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i
przeprowadzenia szkolenia, w tym kontaktu ze strony Organizatora w celu potwierdzenia zgłoszenia
Uczestnika, ewentualnego przesłania przez Organizatora drogą elektroniczną materiałów związanych ze
szkoleniem przed lub po szkoleniu oraz w celu przygotowywania zestawień, analiz statystyk dotyczących
szkolenia na użytek wewnętrzny organizatora.
3. Dane przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia będą przetwarzane do czasu:
- zrealizowania szkolenia, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na zanonimizowanie tych
danych;
-cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem; z uwzględnieniem okresu niezbędnego na zabezpieczenie
ewentualnych roszczeń;
4. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania,
aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych
zgodnie z właściwymi przepisami.
6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy do organizacji
międzynarodowej.
7. Dane osobowe Uczestników nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
8. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest
Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości świadczenia usług przez Administratora.
10. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych
osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia

&9. Prawa stron

1. Organizator zobowiązany jest do spełnienia następujących wymogów:
– adekwatne do prowadzenia szkolenia warunków pracy
–szkoleniowiec będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych oraz
dobierze metody adekwatne do tematyki szkolenia oraz grupy docelowej,
– w czasie szkolenia zostaną zrealizowane umówione treści, przy czym Uczestnik jest świadomy,
że pełna ich realizacja zależy od dynamiki grupy szkoleniowej, co jest okolicznością niezależną
od Organizatora– zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.
2. Uczestnik jest zobowiązany do spełnia następujących wymogów:
– uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia,
– uczestnicy będą brali czynny udział w przygotowanych przez szkoleniowca zadaniach i ćwiczeniach,
– uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia zasad,
–uczestnicy będą przestrzegać zasad prowadzenia szkolenia, w tym zachowają poufność, zostaną
spełnione pozostałe formalne warunki umowy.

§10. Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnik/ Zamawiający ma prawo złożyć reklamację
2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres Manufaktura Czystości w terminie 7
dni od realizacji szkolenia.
3. Reklamacja przesłana po terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania, o czym Uczestnik/
Zamawiający zostanie poinformowany mailem na wskazany w zgłoszeniu/ formularzu zamówienia adres.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
– dokładne określenie szkolenia, którego reklamacja dotyczy,
– wskazanie konkretnych argumentów na uzasadnienie zarzutów podniesionych w reklamacji,
5.Manufaktura Czystości rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby biura w
formie wskazanej w pkt 2 oraz w tym terminie poinformuje Uczestnika/ Zamawiającego o jej wyniku
mailem na wskazany w zgłoszeniu/ formularzu zamówienia adres.
6. Reklamacja może zostać uwzględniona w całości albo w części albo Manufaktura Czystości może
odmówić jej uwzględnienia.
7. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana w części lub w całości, Manufaktura Czystości może
zaproponować Uczestnikowi/ Zamawiającemu następujące formy zadośćuczynienia:
– obniżenie pierwotnie założonej ceny szkolenia, przy czym udzielony rabat nie może przekroczyć 50%,
– indywidualne konsultacje z trenerem w liczbie nie przekraczającej 2 godzin,
- inne wypracowane z Reklamującym.

§11. Odpowiedzialność Manufaktury Czystości i Autora Szkolenia

1. Manufaktura Czystości nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub
nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody poniesione
przez Uczestnika podczas szkolenia.
2. Autor dołożył wszelkich starań, by zawarte w tej publikacji informacje były kompletne i rzetelne. Nie
bierze jednak odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z ich wykorzystania
3. Manufaktura Czystości zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji
regulaminu.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Manufaktura Czystości
2. Wszelkie spory wynikłe między Manufaktura Czystości a Zamawiającym/Uczestnikiem, strony
zgodnie podają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Manufaktury
Czystości
3. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w
materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy chyba, że Zamawiający lub Manufaktury
Czystości w formie pisemnej złożą oświadczenie, że sobie tego nie życzą.
4. Oświadczenie, o którym mowa w § 12 ust. 3 złożone przez Zamawiającego musi być przesłane na

adres: biuro@manufakturaczystosci.com