Regulamin szkolenia on-line

 
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin szkolenia on-line") określa zasady udziału w szkoleniach on-line
organizowanych przez Manufaktura Czystości
2. Organizatorem szkoleń jest Manufaktura Czystości, Wężerów 102B, 32-090 Słomniki
3. Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów realizacji usługi.
4. Zamawiając usługę, Uczestnik / Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z opisem usługi przesłanym
jako indywidualną ofertę lub znajdującym się na stronie internetowej Manufaktury Czystości, warunkami
oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Manufaktura Czystości, a także że akceptuje
wszystkie postanowienia tego regulaminu.
5. W razie zawarcia z Zamawiającym umowy indywidualnej, zapisy regulaminu stosuje się odpowiednio.


§ 2. Definicje
1. Klient – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Klient nie
musi być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia, choć może nim być.
2. Organizator – Manufaktura Czystości
3. Rezygnacja ze szkolenia – brak zarejestrowanej/zaksięgowanej płatności na koncie Organizatora
podanym w e-mailu
4. Uczestnik – osoba, która poprzez przysłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu, za
które została wniesiona opłata.
5. Szkolenie on-line – szkolenie, w którym Uczestnik bierze udział poprzez zgłoszenie drogą mailową
oraz zakup prezentacji multimedialnej
6. Zgłoszenie – wyrażenie chęci zakupu szkolenia i podanie swoich danych w e-mailu (pod adresem
biuro@manufakturaczystosci.com)

§ 3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu
1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez Manufaktura Czystości przekazywana jest
potencjalnym zainteresowanym w formie:
• oferty publikowanej na stronie internetowej:www.manufakturaczystosci.com zawierającej opis
szkolenia wraz z ceną,
• działań promocyjno-sprzedażowych (mailing, ulotka).

2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez zgłoszenie e-
mailem: biuro@manufakturaczystosci.com i dokonanie opłat za szkolenie.

3. Po dokonaniu i zarejestrowaniu płatności na koncie bankowym Organizatora, Uczestnik
otrzyma od Organizatora drogą mailową prezentację multimedialną wraz z danymi szkoleniowca
do kontaktu
4.Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia wysyłki materiałów szkoleniowych w
postaci prezentacji multimedialnej z powodu wystąpienia istotnych okoliczności, np. (szpiegostwa
marketingowego). W takim przypadku opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi. Przy czym
Uczestnik musi zostać poinformowany o tym fakcie pisemnie, droga mailową lub pismem
wysłanym pocztą tradycyjną w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia opłacenia szkolenia.
Okoliczności o których mowa muszą zostać w piśmie/mailu przedstawione


§ 4. Warunki płatności i warunki szkolenia
1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z aktualną ofertą w momencie dokonywania zgłoszenia na
szkolenie.
2. W cenie szkolenia Uczestnik otrzymuje od Organizatora: materiały szkoleniowe w formie
elektronicznej (prezentację multimedialną) wysłane przez szkoleniowca, dwie godzinne konsultacje do

wykorzystania po zapoznaniu się z materiałem szkoleniowym, kontakt do szkoleniowca.
Zaświadczenie/Certyfikat o ukończeniu szkolenia.
3. Konsultacje o których mowa w pkt.2 mogą zostać wykorzystane najpóźniej do czasu wydania
Certyfikatu. W przypadku gdy Uczestnik nie skorzysta z możliwości przeprowadzenia konsultacji do
czasu wydania certyfikatu, traci do nich prawo.
4. Chęć skorzystania z konsultacji Uczestnik zgłasza drogą mailową lub telefonicznie na adres mailowy/
nr telefonu szkoleniowca. Czas i sposób konsultacji jest ustalany indywidualnie z Uczestnikiem na czas
dogodny dla Uczestnika i Szkoleniowca. Forma konsultacji jest dowolna, np. Skype, WhatsApp, e-mail,
telefonicznie i ustalana jest indywidualnie.
5. Czas na wypełnienie i przesłanie kart egzaminacyjnych jest nieograniczony.
6. Certyfikat zostaje wydany Uczestnikowi nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od czasu wysłania
kart egzaminacyjnych przez Uczestnika oraz uzyskaniu wyniku pozytywnego egzaminu, o czym
Uczestnik zostaje poinformowany mailem.
7. Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na rachunek podany w e-mailu - odpowiedzi na
zgłoszenie
8. Tytuł przelewu powinien zawierać temat szkolenia, nazwę Uczestnika
9. Dokumenty księgowe – faktury przekazywane są Uczestnikom po zarejestrowaniu płatności i wysyłane
drogą mailową.
10. Podana cena jest ceną netto, do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
7. Zamawiający upoważnia Manufakturę Czystości do wystawienia faktury bez podpisu Klienta.
8. Manufaktura Czystości zobowiązuje się wystawić fakturę za realizację zlecenia, co do zasady,
w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia liczonej od dnia podania informacji Uczestnikowi o
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.


§ 5. Rezygnacja ze szkolenia
1.Nie uregulowanie płatności za szkolenie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia

§ 6. Materiały szkoleniowe i prawa autorskie
1. Autorem materiałów szkoleniowych jest Pani Marlena Radwańska. Wszelkie prawa autorskie do
materiałów szkoleniowych zastrzeżone. Zabrania się ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania
i powielania bez pisemnej zgody.
2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez szkoleniowca
można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych, z
zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Autor nie zezwala na jakiekolwiek
upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, nagrywanie, publiczne
odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.
3. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub
innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody ich Autora

& 7. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
(RODO) jest Organizator Manufaktura Czystości z siedzibą Wężerów 102B, 32-090 Słomniki.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celu skorzystania z usługi szkoleniowej.
2. Dane osobowe zbierane są w momencie zgłoszenia przez Uczestnika chęci zakupu szkolenia. Dane te
przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej
podczas zgłoszenia na szkolenie. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu i zakresie niezbędnym do
organizacji i przeprowadzenia szkolenia, w tym kontaktu ze strony Organizatora w celu potwierdzenia

zgłoszenia Uczestnika, ewentualnego przesłania przez Organizatora drogą elektroniczną materiałów
związanych ze szkoleniem przed lub po szkoleniu oraz w celu przygotowywania zestawień, analiz
statystyk dotyczących szkolenia na użytek wewnętrzny organizatora.
3. Dane przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia będą przetwarzane do czasu:
- zrealizowania szkolenia, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na zanonimizowanie tych
danych;
-cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem; z uwzględnieniem okresu niezbędnego na zabezpieczenie
ewentualnych roszczeń;
4. Uczestnikom szkoleń przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania,
aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do celów rozliczeniowych i podatkowych
zgodnie z właściwymi przepisami.
6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy do organizacji
międzynarodowej.
7. Dane osobowe Uczestników nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
8. W sprawach spornych uczestnikom szkoleń przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest
Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości świadczenia usług przez Administratora.
10. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych
osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia

&8. Prawa stron
1. Organizator zobowiązany jest do spełnienia następujących wymogów:
– adekwatne do prowadzenia szkolenia warunków pracy
– Autor materiałów szkoleniowych - szkoleniowiec , będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą
zagadnień szkoleniowych. Materiały szkoleniowe będą zawierały umówione treści, przy czym Uczestnik
jest świadomy, że pełna ich realizacja zależy od niego samego, co jest okolicznością niezależną od
Organizatora.
2. Uczestnik jest zobowiązany do spełnia następujących wymogów: – uczestnicy szkolenia w pełni
zaangażują się w proces kształcenia, zachowają poufność


§ 9 Postępowanie reklamacyjne
1. Uczestnik/ Zamawiający ma prawo złożyć reklamację
2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres Manufaktury Czystości w terminie 7
dni od realizacji szkolenia.
3. Reklamacja przesłana po terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania, o czym Uczestnik/
Zamawiający zostanie poinformowany mailem na wskazany w zgłoszeniu/ formularzu zamówienia adres.
4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
– dokładne określenie szkolenia, którego reklamacja dotyczy,
– wskazanie konkretnych argumentów na uzasadnienie zarzutów podniesionych w reklamacji,
8.Manufaktura Czystości rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby biura w
formie wskazanej w pkt 2 oraz, w tym terminie poinformuje Uczestnika/ Zamawiającego o jej wyniku
mailem na wskazany w zgłoszeniu/ formularzu zamówienia adres.
6. Reklamacja może zostać uwzględniona w całości albo w części albo Manufaktura Czystości może
odmówić jej uwzględnienia.
7. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana w części lub w całości, Manufaktura Czystości może
zaproponować Uczestnikowi/ Zamawiającemu następujące formy zadośćuczynienia:
– obniżenie pierwotnie założonej ceny szkolenia, przy czym udzielony rabat nie może przekroczyć 50%,
– indywidualne konsultacje z trenerem w liczbie nie przekraczającej 2 godzin,

- inne wypracowane z Reklamującym.

§ 10 Odpowiedzialność Manufaktury Czystości i Autora Szkolenia
1. Manufaktura Czystości nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub
nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody poniesione
przez Uczestnika podczas szkolenia.
2. Autor dołożył wszelkich starań, by zawarte w tej publikacji informacje były kompletne i rzetelne. Nie
bierze jednak odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z ich wykorzystania
3. Manufaktura Czystości zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji
regulaminu.


§ 11 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Manufaktury Czystości
2. Wszelkie spory wynikłe między Manufakturą Czystości a Zamawiającym/Uczestnikiem, strony
zgodnie podają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby manufaktury
Czystości
3. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w
materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy chyba, że Zamawiający lub Manufaktura
Czystości w formie pisemnej złożą oświadczenie, że sobie tego nie życzą.
4. Oświadczenie, o którym mowa w § 11 ust. 3 złożone przez Zamawiającego musi być przesłane na
adres: biuro@manufakturaczystosci.com